SMOD postponing campaign till 2040?

Posted: February 28, 2012 by doubleplusundead in Random Crap

Bummer, we really could really use a candidate like SMOD in 2012.

Just because,

Heat of the Moment always makes me think of the South Park where Cartman sings to Congress so they legalize stem cell research, and then he uses fetal stem cells to replicate a Shakey’s Pizza.

Comments
  1. Heidy says:

    Tredch: Nguyean văn bởi pekut3loveprince em muốn hỏi 1 chuyện:- khi mecnh ve0o fic của người khe1c me0 com 1 ce1ch thật lf2ng như nhận xe9t về truyện hoặc ngf4n ngữ ( nội dung + hecnh thức ) thec ngay lập tức nhận được những phản hồi rất vậy em hỏi nean nhận xe9t thế ne0o đe2y? hay lfac ne0o cũng le0:Ko biết ce1c bạn đe3 từng nghe qua ce2u nf3i ne0y chưaTredch: “I have learned to do my best, and if the end rluset is good then I do not care for any criticism, but if the end rluset is not good, then even the praise of ten angels would not make the difference”Abraham LincolnTạm dịchTredch: “Tf4i đe3 rfat ra rằng mecnh phải le0m việc bằng hết khả năng, ve0 nếu kết quả tốt thec tf4i chẳng cần phải để fd tới những lời chỉ tredch, cf2n nếu kết quả khf4ng tốt, thec df9 người ta cf3 de0nh cho tf4i những lời khen cf3 ce1nh thec cũng chẳng thể thay đổi được gec” Mecnh nghĩ le0 mọi người đều hiểu điều ne0y. Vec vậy bạn chỉ cần cmt thật lf2ng le0 được. Mecnh tin mọi đf3ng gf3p che2n the0nh,mong cho fic tốt hơn đều đe1ng được hoan ngheanh, sao lại cf3 thể giận được chứ. Nhận xe9t le0 đe1nh gie1 sự việc ve0 cho fd kiến, ko nhận xe9t ne0o giống nhận xe9t ne0o cả. Một nhận xe9t tốt le0 một nhận xe9t gifap edch cho người khe1c, gifap người đf3 le0m tốt hơn.. Mecnh nghĩ bạn cứ phe1t huy tiếp những nhận xe9t che2n the0nh của mecnh đi.Chỉ cần le0 1 nhận xe9t đfang, tại sao phải băn khoăn vec những lời người khe1c nf3i? “thuốc đắng gie3 tật,sự thật mất lf2ng” me0. Mecnh ko biết le0 chủ topic hay 1 mem ne0o đf3 đe3 nf3i với bạn như vậy, nếu le0 chủ topic, nhận được 1 fd kiến đf3ng gf3p sẽ phải vui chứ, vec cf3 người quan te2m me0. Cf2n nếu le0 1 mem cf9ng đọc truyện, cf3 khi bạn ấy nf3i vậy vec sợ chủ topic buồn thf4i. Mỗi người đều cf3 ce1ch đf3ng gf3p fd kiến, ủng hộ te1c giả ko ai giống ai me0. Vf4 tư đi bạn. Cứ nhận xe9t thật với lf2ng mecnh nhe9^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s